1. Przejrzystość pracowników

W naszym modelu obsługi szkoły Dyrektor nie podpisuje w imieniu rodziców żadnej umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, dzięki czemu:

  • jest wolny od zarzutów podpisywania umowy bez uprawnień - bez otrzymania wyraźnych zgód rodziców,
  • jest wolny od odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego zapoznania rodziców z warunkami ubezpieczenia - do czego zobowiązywałaby go każda umowa z Towarzystwem Ubezpieczeniowym,
  • jest wolny od pretensji rodziców z tytułu przyznania niskiego odszkodowania lub nie przyznania go w ogóle,
  • jest wolny od podejrzeń o czerpanie korzyści osobistych z tytułu współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Cały proces ubezpieczenia uczniów szkoły realizowany jest w sposób przejrzysty i z poszanowaniem zasady swobody zawierania umów.

2. Polisa OC dla Szkoły

Oferujemy ubezpieczenie OC Szkoły i Nauczycieli – w cenach hurtowych.

To właśnie polisa OC chroni personel szkoły w przypadku szkód, które nastąpiły na skutek niewykonania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy, m.in.:

  • w wyniku nieodpowiedniego nadzoru nad uczniami,
  • w wyniku powstania szkody u osób pozostających pod opieką nauczyciela,
  • w wyniku wyrządzenia szkody przez podopiecznego.

Jak pokazują doniesienia medialne dotyczące tego typu roszczeń rodziców, jeśli placówka nie posiada polisy OC, to odszkodowania zazwyczaj musi wypłacić gmina.

3. Więcej na Radę Rodziców

Spotkaliśmy się z takimi propozycjami, zgodnie z którymi skoro Rada Rodziców postarała się o lepsze i tańsze ubezpieczenia, to sama może prosić rodziców o wyższe składki przeznaczone na jej działania.

Jeśli np. w 2014 r. było:
ubezpieczenie 55 zł
Rada Rodziców 50 zł
105 zł
to w 2015 r. mogłoby być:
ubezpieczenie 30 zł
Rada Rodziców 60 zł
90 zł

4. Minimalne zaangażowanie

SzkolneNNW.pl uwalnia Szkołę od całego ciężaru zajmowania się ubezpieczeniami. W naszym modelu obsługi zakup ubezpieczenia dla całej szkoły wymaga zaangażowania tylko 1 osoby przez 21 minut.

W ramach współpracy Szkoła - SzkolneNNW.pl:

  • nie ma umowy nakładającej dodatkowe obowiązki na dyrekcję,
  • minimalizujemy zangażowanie wychowawców w proces ubezpieczenia,
  • szkoła nie uczestniczy w procesie odszkodowawczym.
My w mediach

szkolne NNW w mediach